REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.Banachwnetrza.pl

 


[Postanowienia ogólne]

 

1.    Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.banachwnetrza.pl. 

2.    Sklep internetowy jest prowadzony przez Banach Wnętrza spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonce przy ul. Poniatowskiego 49, 05-220 Zielonka, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer NIP: 1251725416 , REGON: 520489808, e-mail: biuro@banachwnetrza.pl , tel.: (+48) 798 190 190 .

3.    Wskazane poniżej terminy użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie:

4.    Cena – cena brutto Towaru podana na stronie internetowej Sklepu;

5.    Formularz Rejestracji funkcjonalność Sklepu pozwalająca na wypełnienie przez Klienta pól na stronie internetowej (podanie odpowiednich danych) w celu założenia Konta;

 1. Formularz Zamówienia – funkcjonalność Sklepu pozwalająca na złożenie Zamówienia poprzez wskazanie i dodanie Towaru do elektronicznego koszyka, a także na wybór sposobu dostawy Towaru i sposobu płatności; 

 2. Klient osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta ze Sklepu; 

 3. Konsument Klient będący osobą fizyczną, dokonujący czynności prawnej zakupu Towaru niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową; postanowienia regulaminu dotyczące Konsumentów (za wyjątkiem postanowienia §9 ust. 2 Regulaminu) stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością̨ gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; 

 4. Sklep sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę dostępny na stronie internetowej pod adresem banachwnetrza.pl

 5. Sprzedawca – podmiot, o którym mowa w § 1 ust. 2 Regulaminu;

 6. Towar – rzecz oferowana przez Sprzedawcę do zakupu za pośrednictwem Sklepu;

 7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość; 

13. Zamówienie prowadzące do zawarcia Umowy Sprzedaży oświadczenie woli Klienta, określające rodzaj i ilość Towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu, który Klient chce zakupić, sposób zapłaty, sposób dostawy Towaru oraz dane Klienta.

1.    W celu prawidłowego korzystania ze Sklepu wymagane jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu, konta poczty internetowej oraz posiadanie przeglądarki internetowej Internet Explorer w wersji 10 lub wyższej, Chrome w wersji 35 lub wyższej, Firefox w wersji 35 lub wyższej, Opera w wersji 33 lub wyższej albo Safari w wersji 8 lub wyższej. W przeglądarce internetowej powinna być włączona obsługa JavaScript i plików cookies.

2.    W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych w Sklepie, Sprzedawca podejmie odpowiednie środki służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby postronne danych przesyłanych przez Internet. 

3.    Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z Regulaminem, przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz dobrymi obyczajami. W szczególności nie może on dostarczać treści o charakterze bezprawnym lub naruszającym jakiekolwiek prawa Sprzedawcy lub osób trzecich. 

 1.     

[Konto]

 

1.    Założenie Konta wymaga:

2.    wypełnienia Formularza Rejestracji dostępnego na stronie internetowej Sklepu przez podanie wymaganych (obowiązkowych) danych tj. imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz hasła, którego Klient będzie używał do logowania się na Konto;

3.    zaakceptowania postanowień niniejszego regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji pod Formularzem Rejestracji;

 1. kliknięcie przycisku potwierdzającego rejestrację.

1.    Klient jest zobowiązany do podania w Formularzu Rejestracji danych prawidłowych i zgodnych z rzeczywistością. 

2.    Po założeniu Konta Klient uzyskuje do niego dostęp. Dostęp do Konta jest możliwy po zalogowaniu się przez Klienta w Sklepie. 

1.    Logowanie na Konto następuje przez wypełnienie odpowiedniego formularza dostępnego na stronie internetowej Sklepu i podanie wymaganych w nim danych tj. adresu e-mail i hasła Klienta oraz kliknięcie odpowiedniego przycisku. 

2.    Klient upoważniony jest do posiadania wyłącznie jednego Konta. Klient zobowiązany jest do korzystania wyłącznie z własnego Konta. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy oraz nieprzekazywaniu osobom trzecim danych umożliwiających dostęp do jego Konta klienta.

3.    Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zablokowania Klientowi możliwości korzystania z funkcjonalności Konta w przypadku naruszenia przez niego postanowień Regulaminu. 

 


[dokonywanie zakupów w Sklepie] 

 

1.    Sprzedawca umożliwia Klientom dokonywanie zakupów na podstawie Umów Sprzedaży Towarów dostępnych w Sklepie. Specyfikacja Towarów i ich opisy są dostępne na stronie internetowej Sklepu.

2.    Warunkiem złożenia Zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego regulaminu, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed dokonaniem zakupu. 

3.    W celu zawarcia Umowy Sprzedaży Klient musi złożyć Zamówienie. Złożenie Zamówienia wymaga kolejno:

 1. wyboru Towaru przez dodanie go do elektronicznego koszyka poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku;

 2. wypełnienia aktywnych pól Formularza Zamówienia i podania wymaganych (obowiązkowych) danych takich jak: imię i nazwisko, adres, na który ma zostać wysłany Towar, telefon, adres e-mail; albo zalogowania się na Konto, po czym następuje automatyczne uzupełnienie pól Formularza Zamówienia;

 3. wyboru sposobu dostawy i płatności spośród opcji dostępnych w Formularzu Zamówienia;

 4. zaznaczenia odpowiedniego pola pod Formularzem Zamówienia, poprzez które Klient oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem;

8.    potwierdzenia złożenia Zamówienia, które następuje poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku pod Formularzem Zamówienia – „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. 

1.    Kliknięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” jest równoznaczne ze złożeniem przez Klienta Zamówienia z obowiązkiem zapłaty Ceny wraz z kosztami dostarczenia Towaru.

2.    Na mocy Umowy Sprzedaży, Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Klienta własność Towaru zamówionego przez Klienta i wydać mu ten Towar, a Klient zobowiązuje się Towar odebrać i zapłacić Sprzedawcy Cenę w terminie określonym w Regulaminie. Klient zobowiązuje się również do pokrycia kosztów dostawy Towaru, zgodnie z wybranym przez siebie sposobem dostawy. 

3.    Klient jest zobowiązany do podania w Formularzu Zamówienia danych prawidłowych i zgodnych z rzeczywistością.

4.    W trakcie procedury składania zamówienia – aż do momentu naciśnięcia przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, Klient ma możliwość rezygnacji z Zamówienia lub dokonywania w nim zmian, tj. wyboru innego Towaru, miejsca i sposobu dostarczenia towaru, sposobu płatności, oraz danych do wysyłki. 

5.    Po dokonaniu przez Klienta zakupu Towaru, na adres poczty elektronicznej Klienta może zostać wysłana przez Sprzedawcę wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji. 

[usługi świadczone drogą elektroniczną]

 

1.    Sprzedawca świadczy za pośrednictwem serwisu internetowego Sklepu na rzecz Klientów następujące usługi drogą elektroniczną:

2.    umożliwienie Klientowi założenia Konta oraz umożliwienie dostępu do tego Konta („Usługa Konta”); 

3.    umożliwienie Klientom dodania Towaru do elektronicznego koszyka oraz udostępnienie Formularza Zamówienia w celu zawarcia Umowy Sprzedaży („Usługa Dotycząca Umów”). 

1.    Wszystkie usługi świadczone drogą elektroniczną, o których mowa w ust. 1, Sprzedawca świadczy bezpłatnie.

2.    Klient może przeglądać Towary dostępne w Sklepie, a następnie dokonać ich zakupu za pośrednictwem Konta lub bez konieczności założenia Konta, po wypełnieniu Formularza Zamówienia i potwierdzeniu zawarcia Umowy Sprzedaży.

3.    Usługa Konta świadczona jest przez czas nieoznaczony. Klient ma jednak możliwość zrezygnowania z niej w każdej chwili, bez podawania przyczyny. Rezygnacja z tej usługi może nastąpić przez przesłanie Sprzedawcy odpowiedniej informacji, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@banachwnetrza.pl lub pisemnie na adres: BanachWnetrza Sp. z o.o. ul. Poniatowskiego 49, 05-220 Zielonka. Po przesłaniu oświadczenia Sprzedawca niezwłocznie usunie Konto Klienta. 

4.    Usługa Dotycząca Umów jest jednorazowa i ulega zakończeniu z momentem złożenia przez Klienta Zamówienia (kliknięcia przycisku "Zamówienie z obowiązkiem zapłaty") albo opuszczenia przez niego strony z Formularzem Zamówienia bez złożenia Zamówienia. Przed złożeniem Zamówienia (kliknięciem przycisku " Zamówienie z obowiązkiem zapłaty "), Klient ma prawo do zrezygnowania ze złożenia Zamówienia w dowolnym momencie.

5.    Złożenie Zamówienia za pośrednictwem Formularza Zamówienia lub przy użyciu Konta wymaga dokonania czynności, o których mowa w § 4 Regulaminu. 

6.    Klient ma prawo złożenia reklamacji dotyczącej usług świadczonych elektronicznie, o których mowa w niniejszym paragrafie. Reklamacja może zostać złożona w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@banachwnetrza.pl lub pisemnie na adres: BanachWnetrza Sp. z o.o. ul. Poniatowskiego 49, 05-220 Zielonka

7.    Sprzedawca rozpatrzy reklamację i udzieli na nią odpowiedzi nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

[Cena Towaru]

 

1.    Ceny Towarów dostępnych w Sklepie określone są w złotych polskich i są cenami brutto, tj. zawierają podatki, w tym podatek VAT. 

2.    Ceny Towarów podane na stronach internetowych Sklepu nie obejmują kosztów dostawy Towaru.

3.    Koszty dostawy zamówionego Towaru są każdorazowo podawane na stronie internetowej Sklepu w trakcie składania Zamówienia i uwzględniane są w całkowitej wartości Zamówienia. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje Cenę Towaru oraz koszty dostawy Towaru. Koszty dostawy Towaru mogą być również w wyjątkowych okolicznościach ustalane bezpośrednio ze Sprzedawcą. 

4.    Kwotą należną Sprzedawcy, na którą składa się Cena oraz koszty dostawy Towaru, jest kwota podana w podsumowaniu Zamówienia w chwili dokonywania zakupu przez Klienta. 

5.    Przy zakupie hurtowej ilości Towarów kwota, o której mowa w ust. 4 zostanie obliczona z uwzględnieniem rabatu przyznanego Klientowi indywidualnie.

 


[Sposoby i rodzaje płatności]

 

1.    Klient przy składaniu Zamówienia może wybrać następujące sposoby płatności: 

 1. płatność za pobraniem do wartości Zamówienia nie przekraczającej kwoty 5 000,00 zł brutto – co oznacza, że Klient dokonuje zapłaty u kuriera odbierając Towar dostarczony za pośrednictwem firmy kurierskiej; 

 2. płatność z góry przelewem tradycyjnym – co oznacza, że Klient dokonuje zapłaty przez dokonanie przelewu na konto bankowe Sprzedawcy; 

d.    płatność z góry szybkim przelewem online – co oznacza, że Klient dokonuje zapłaty przelewem za pomocą bankowości internetowej, za pośrednictwem systemu płatności obsługiwanego przez paynow.pl. 

1.    Klient nie może łączyć różnych form płatności przy jednym Zamówieniu. 

2.    Klient, który przy składaniu zamówienia wybrał płatność z góry przelewem tradycyjnym, powinien uiścić należną kwotę w ciągu 7 dni od złożenia Zamówienia.

3.    Klient, który przy składaniu Zamówienia wybrał płatność przy odbiorze zamówionego Towaru (płatność za pobraniem), dokonuje zapłaty przy odbiorze przesyłki zawierającej zamówiony Towar. 

4.    W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pośrednictwem systemu płatności obsługiwanego przez PayU.pl obsługa płatności jest realizowana przez serwis www.payu.pl obsługiwany przez firmę PayU SA, ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, tel. (+48) 61 628 45 05. Płatność jest realizowana w sposób wskazany przez Klienta. Szczegóły i regulamin płatności za pośrednictwem serwisu payu.pl dostępne są na stronie internetowej www.payu.pl/regulaminy. W przypadku wyboru przez Klienta tego sposobu płatności, Klient zostanie przekierowany poza stronę internetową Sklepu w celu wykonania przelewu. 

 


[Dostawa zamówionego towaru]

 

1.    Towar zamówiony za pośrednictwem Sklepu jest dostarczony na wskazany przez Klienta adres. Towar dostarczany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej. Istnieje również możliwość osobistego odbioru Towaru w siedzibie Sprzedawcy po uprzednim ustaleniu terminu odbioru ze Sprzedawcą. 

2.    Towary zamówione za pośrednictwem Sklepu są dostarczane w dni robocze. 

3.    W przypadku, gdy zamówiony Towar ma być dostarczony Klientowi, koszty dostarczenia zamówionego Towaru ponosi Klient.

4.    Koszty dostawy Towaru zależne są od wybranego sposobu płatności (płatność z góry lub płatność za pobraniem). Koszty zależne są również od wielkości, ilości, wagi i gabarytów wybranych Towarów. 

5.    Do zakupionych Towarów dołączana jest faktura lub paragon w zależności od wyboru Klienta. 

6.    W przypadku Towarów dostarczonych Klientowi przez kuriera, Klient jest zobowiązany zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności kuriera. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia rzeczy, Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu szkody. 

[Reklamacje Towaru]

 

1.    Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia Klientom Towaru bez wad fizycznych i prawnych. 

2.    Wobec Konsumentów Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego. Wobec Klientów nie będących Konsumentami Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi, o której mowa w Kodeksie cywilnym. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest również wyłączona w stosunku do Klientów, którymi są osoby fizyczne zawierające umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością̨ gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tych osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

3.    W przypadku, gdy Towar dostarczony Konsumentowi ma wadę, Konsument jest uprawniony do złożenia reklamacji. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające Sprzedawcy identyfikację Konsumenta i przedmiotu transakcji (takie jak np. imię i nazwisko, datę zakupu). W przypadku braku podania odpowiednich danych Sprzedawca może zwrócić się do Konsumenta o ich uzupełnienie. 

4.    Reklamacja może zostać złożona przez Konsumenta w szczególności pisemnie na adres: BanachWnetrza Sp. z o.o. ul. Poniatowskiego 49, 05-220 Zielonka lub na adres e-mail Sprzedawcy.

5.    Sprzedawca jest zobowiązany do ustosunkowania się do reklamacji w terminie czternastu dni od dnia jej otrzymania. Po rozpatrzeniu reklamacji Sprzedawca informuje Konsumenta o tym, czy uznaje jego żądanie za zasadne. 

6.    Jeżeli rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę lub wykonanie przez Konsumenta uprawnień wynikających z rękojmi za wady, wymaga dostarczenia Towaru do Sprzedawcy, Konsument powinien, po uprzednim skontaktowaniu się ze Sprzedawcą, dostarczyć Towar na adres wskazany przez Sprzedawcę, przy czym Towar nie może być dostarczony Sprzedawcy przesyłką za pobraniem. Towar powinien zostać dostarczony w sposób pozwalający na uniknięcie jego uszkodzenia w transporcie. Konsument powinien dostarczyć wadliwy Towar w stanie kompletnym. 

7.    Wszystkie Towary oferowane w Sklepie objęte są gwarancją Producenta. W przypadku wykonywania przez Klienta uprawnień z tytułu gwarancji, powinien on skontaktować się ze Sprzedawcą w celu ustalenia szczegółowego sposobu postępowania oraz dostarczyć Sprzedawcy protokół reklamacyjny, paragon lub fakturę VAT oraz zdjęcie reklamowanego towaru lub elementu. 

[Dane Osobowe]

 

1.    Administratorem danych osobowych jest BanachWnetrza Sp. z o.o. ul. Poniatowskiego 49, 05-220 Zielonka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer NIP: 1251725416 , REGON: 520489808 ; e-mail: biuro@banachwnetrza.pl, tel.: (+48) 798 190 190 .

2.    Przetwarzanie danych osobowych odbywa się̨ zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”), a także zgodnie z Regulaminem i Polityką Prywatności. 

3.    Usługodawca zapewnia ochronę danych osobowych, które przetwarza. W szczególności Usługodawca stosuje odpowiednie zabezpieczenia techniczne i środki organizacyjne zapewniające ochronę̨ przetwarzanych danych osobowych, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. W szczególności zabezpiecza on dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę̨ nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

4.    Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności. 

 


[zmiana Regulaminu]

 

1.    Sprzedawca jest uprawniony do zmiany niniejszego regulaminu z powodów takich jak zmiana przepisów prawa, zmiana danych podawanych w formularzach lub zmiana funkcjonalności Sklepu. 

2.    Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie wskazanym przez Sprzedawcę – który każdorazowo nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia udostępnienia nowego Regulaminu na stronie internetowej Sklepu. 

3.    Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na prawa i obowiązki stron powstałe przed dokonaniem takiej zmiany, w szczególności w przypadku Umów zawartych za pośrednictwem Sklepu, zmiana Regulaminu nie dotyczy zamówień złożonych przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu. 

4.    Każdy Klient posiadający Konto zostanie poinformowany o zmianach w Regulaminie. Zmiany Regulaminu wiążą Klienta, jeżeli nie wypowiedział on umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 7 dni od dnia powiadomienia go o zmianach. Wypowiedzenie może zostać przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Sprzedawcy. W przypadku wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie usunie Konto Klienta. 

[Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń]

 

1.    Na stronie internetowej http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma ODR, utworzona na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). Platforma ODR stanowi punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców umożliwiający im pozasądowe rozstrzyganie sporów objętych ww. rozporządzeniem. 

2.    W przypadku sporu pomiędzy Konsumentem a Sprzedawcą dotyczącego złożonej przez Konsumenta reklamacji, Konsument ma prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma w szczególności prawo do złożenia wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym lub skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta. 

3.    Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej www.uokik.gov.pl.

4.    Sprzedawca oświadcza, że nie korzysta z polubownych metod rozwiązywania sporów. 

[Postanowienia końcowe]

 

1.    Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.banachwnetrza.pl oraz w siedzibie Sprzedawcy. 

2.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeks cywilny, a w przypadku Konsumentów także przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta. 

3.    Załącznikami do Regulaminu są: (i) wzór odstąpienia od umowy, (ii) wzór reklamacji. 

4.    Sądem właściwym do rozstrzygania sporów ze Sprzedawcą jest sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcę. Postanowienie to nie dotyczy Konsumentów.